Açıklama: MATLAB ile çalışırken, otomatik olarak .asv dosyalarının oluştuğunu görürsünüz. Bunları temizlemek için elle yapmak yerine bu kod kullanılabilir. Koddaki folder değişkeni değiştirilerek istenilen dizin ve onun alt-dizinlerindeki .asv uzantılı dosyalar silinir.

Kaynak kod

% MATLAB'deki oto-kayıt (.asv) dosyalarını silme.
% Altta "folder" ile tanımlanan yerdeki dizin ve onun alt-
% dizinlerini dahil ederek .asv dosyalarını bulur ve siler.
 
% Önce ortamı temizleyelim
clear, clc
 
rehash path % Dosya konumlarını yenileyelim
 
folder = '.'; % Bulunduğumuz dizinden itibaren olsun
 
% Alt dizinleri bul
folders = genpath([pwd filesep folder]);
folders = regexp(folders, ';', 'split');
 
 
% Bulunan dizinlerdeki .asv dosyalarını bul
asvFiles = cell(0);
for iFolder = 1:numel(folders)
   files = dir(fullfile(folders{iFolder},'*.asv'));
   nFiles = numel(files);
   for iFile = 1:nFiles
     asvFiles{end+1} = [folders{iFolder} filesep files(iFile).name];
   end
end
 
% .asv dosyalarını diskten sil
for iAsvFile = 1:numel(asvFiles)
   delete(asvFiles{iAsvFile});
end