Elimizde yalnızca tekdüze (birörnek, uniform) dağılıma ait rand fonksiyonu olsun.  Bu fonksiyonu kullanarak standart normal dağılımdan gelen rassal değişkenler elde etmek istiyoruz.

Yani, alttaki tekdüze dağılım ile

\begin{align}
u \sim \mathcal{U}(u;0,1)
\end{align}

aşağıda verildiği gibi bir standart normal dağılım üretmek istiyoruz:

\begin{align}
z \sim \mathcal{N}(z;0,1)
\end{align}

Merkezi limit teoremini hatırlayalım ve şimdilik tekdüze durumunu ele alalım:  Standart tekdüze dağılımdan gelen $n$ adet örneğin toplamları, normal dağılıma benzer şekilde dağılır. Bu özdeş ve birbirinden bağımsız değişkenlerin toplamının beklenen değeri $n/2$, varyansı ise $n/12$ olur. Çünkü herbir $u_i$’nin beklenen değeri $1/2$, varyansı ise $1/12$.

Öyleyse bir örneklemin toplamından $n/2$ çıkarıp, standart sapma olan $\sqrt{n/12}$’ye bölersek yeni değer standart normal dağılımdan gelmiş olur. Tabi bu yaklaşımın başarılı olabilmesi için $n$’nin değerinin büyük olması önemli. Tekdüze dağılımda $n=12$ alsak dahi fena sonuç vermiyor:

m = 10000; % Deney sayısı
n = 12; % Her deneyde ortalaması alınan rastsal değişken sayısı

% x'ler tek tek rastsal değişkenler olsun, y ise onların ortalaması olan rassal değişken 
y = zeros(1,m); 
for i = 1:m
    u = rand(1,n); % Tekdüze dağılım
    y(i) = sum(u);
end
z = (y-n/2)/sqrt(n/12);

% 10000 tane rastsal değişkenin histogramını bulalım
[f,u] = hist(z,50);
% Düzgelenmiş histogramı çizelim
bar(u,f/trapz(u,f));hold on

% Histogram üstüne standart normal dağılım grafiğini çizelim
plot(u,normpdf(u,0,1),'r', 'Linewidth', 3);hold off
axis([min(u) max(u) 0 0.45])

xlabel('x')
ylabel('yoğunluk')

h = legend('Tekdüze dağılım ile elde edilen', 'Standart normal', ...
        'Location', 'South');

tekduzeden_standart_normale