Açıklama: Latex’te kodları renklendirebilmek için listings paketi kullanılıyor. Örnek bir MATLAB kodunun renklendirilmesi yapılıyor. Başka birçok dil de destekleniyor.
Kaynaklar:

latex_renkli

Kaynak kod

\documentclass{article}
\usepackage[margin=0.75in]{geometry}
\usepackage{courier}
\usepackage{color}
\usepackage{listings}

\definecolor{dkgreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{gray}{rgb}{0.5,0.5,0.5}
\definecolor{bg}{rgb}{0.8,0.8,1}

\begin{document}

\lstset{language=Matlab,
  keywords={break,case,catch,continue,else,elseif,end,for,function,
   global,if,otherwise,persistent,return,switch,try,while},
  basicstyle=\footnotesize,
  keywordstyle=\color{blue},
  commentstyle=\color{red},
  stringstyle=\color{dkgreen},
  numbers=left,
  numberstyle=\footnotesize,
  stepnumber=1,
  frame=shadowbox, rulesepcolor=\color{bg},
  caption=Ornek Renkli Matlab Kodu,
  label=ornekkod1,
  numbersep=10pt,
  backgroundcolor=\color{white},
  tabsize=4,
  showspaces=false,
  showstringspaces=false}

\begin{lstlisting}
function y = demo(x) % Bu bir yorumdur.
  str = 'merhaba oradakiler';
  y = x + 1;
end
\end{lstlisting}

\end{document}