Açıklama: Bir dizindeki tüm resimleri ölçekleyerek başka bir dizine yazar.

Toplu halde resim işlemek için güzel bir örnektir. Sadece ölçekleme değil, herhangi başka bir işlem de yapılabilirdi.

Kaynak kod

% batchImageRescaling.m: Bir dizindeki tüm resimleri 
% ölçekleyerek başka bir dizine yazar. Toplu halde resim 
% işlemek için örnektir.
 
% Neredeki resimleri nereye yazacağız?
sourceFolder = 'resimler';
destFolder = 'kucukResimler'; % Klasörün varlığından emil ol
 
% Resimler 'resimler' klasöründe ve jpg formatında olsun
files = dir([sourceFolder filesep '*.png']);
for k = 1:numel(files)
 
   % Resmi oku
   rgb = imread([sourceFolder filesep files(k).name]); 
 
   % Resmi ölçekle, örneğin beşte bir oranında
   rgb = imresize(rgb, 0.2, 'bicubic');
 
   % Yeni resmi diske yaz
   imwrite(rgb, [destFolder filesep files(k).name]);
end